l Privacyverklaring AllSens B.V.
support

Kan ik u helpen?

WIJ BELOVEN Reactietijd: 08:00
Op tijd: 98% BEREIKBAAR OP
Maandag:08:30 – 17:00
Dinsdag:08:30 – 17:00
Woensdag:08:30 – 17:00
Donderdag:08:30 – 17:00
Vrijdag:08:30 – 17:00
Zaterdag:Gesloten
Zondag:Gesloten
AllSens Contact E-mail Info Menu

Privacyverklaring AllSens B.V.

datum: 25 mei 2018

 1. ALLSENS B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de haar toevertrouwde persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid vastgelegd waarin helder en transparant informatie wordt gegeven hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.
 2. ALLSENS B.V. doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ALLSENS B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:
  1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  2. Verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  3. Aan betrokkenen uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet.
  4. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
  5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet.
  6. Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent de persoonsgegevens en deze respecteren.
 3. ALLSENS B.V. is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, er nog vragen zijn hierover kan contact met ALLSENS B.V. worden opgenomen.
 4. Welke persoonsgegevens? ALLSENS B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens zoals die worden aangeleverd:
  naam, voorletters, bankrekeningnummer, postadres, e-mail adres, telefoonnummer.
 5. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Persoonsgegevens worden door ALLSENS B.V. verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van een juiste (financiële) administratie en de bedrijfsvoering van ALLSENS B.V.
 6. Verstrekking aan derden. De gegevens die aan ALLSENS B.V. ter beschikking worden gesteld voor verwerking, kan aan een derde partij worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstelling, dan wel verplicht is op grond van de wet. ALLSENS B.V. zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. ALLSENS B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 7. Minderjarigen
  ALLSENS B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 8. Medische gegevens
  Indien aan ALLSENS B.V. medische gegevens worden verstrekt, dan worden deze medische gegevens niet bewaard, tenzij de betrokken persoon daartoe verzocht heeft en toestemming heeft gegeven. In elk geval worden medische gegevens na 12 maanden verwijderd.
 9. Bewaartermijn
  ALLSENS B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor klanten die geregeld producten van Allsens afnemen bewaart Allsens de persoonsgegevens zolang die klantrelatie blijft bestaan. Na einde van die relatie worden de gegevens nog maximaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd.
 10. Beveiliging
  ALLSENS B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn onder meer de volgende maatregelen genomen;
  1. Alleen personeel van ALLSENS B.V. heeft toegang en heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.
  2. Gegevens worden veilig opgeslagen in software van gerenommeerde bedrijven zoals Perfect View.
  3. De ruimtes waar computers, server en archiefkasten staan, zijn afdoende beveiligd tegen inbraak.
  Ingeval van een datalek zal ALLSENS B.V. de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n) informeren.
 11. Rechten omtrent je gegevens.
  Eenieder heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Tevens kan eenieder bezwaar maken.
 12. Klachten
  Mochten er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens vragen we hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 13. Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via welcome@allsens.nl